Formålet med opholdet på Døgnafdelingen:
Der kan være mange grunde til et barn har et midlertidig ophold på Familiehuset Levetoftegaard:
Det kan være i en periode, hvor der endnu ikke er fundet den rette plejefamilie til barnet.
Det kan være i en sygeperiode, hvor der er en forælder der er inde i et sygeforløb, og derfor ude af stand til selv at varetage omsorgen
for barnet/børnene og der ikke er andre muligheder.

  • Det kan være i en periode, hvor der er så meget konflikt i hjemmet grundet skilsmisse, eller andre omskift i hjemmet, der gør at barnet i en periode har brug for ro, struktur, forudsigelighed og tryghed, og hvor der bliver arbejdet med forældrene på at skabe samme genkendelighed i hjemmet. Der kan være andre grunde til at et barn har gavn af et ophold på Familiehuset Levetoftegaard.

Struktur og forudsigelighed i hverdagen på Levetoftegaard:

Vi har bevidst valgt at have en relativ lille Familie institution, da vi er af den holdning, at der skal være så få mennesker som muligt som et barn skal forholde sig til.

Barnet får tilknyttet kontaktpædagoger. Men resten af personalet vil hurtigt være genkendelige da vi som sagt er en relativ lille institution.

Pædagogikken på Levetoftegaard tager udgangspunkt i det enkelte barns behov.

Vi arbejder på at skabe nærhed og tæt kontakt til hvert enkelt barn og med til at sikre en tæt kontakt mellem barnet og forældrene.

En stor del af omsorgsarbejdet ligger i en fast daglig struktur og rutiner der skaber sikkerhed, forudsigelighed og tryghed for barnet.

Aktiviteter og beskrivelse:

Vi har på Levetoftegaard, Levetoftegaards legestue/vugge- børnehave.

Hver morgen kl.9 åbner legestuen, hvor de samme faste pædagoger tager imod børnene.
Morgenen starter med rundkreds, og velkomstsang, derefter er der leg aktivitet alt efter børnenes alder.

Storgruppen fra 4 til 6, går med pædagog ud og fodre dyrene, og alt efter vejret laver ude aktiviteter i den store have.

Lillegruppen fra 1 til 4, leger og går tur, og kigger til dyrene.

Formiddagssamling ca 11.00, samles børnene til mad, og de mindste børn gøres klar til middagslur.

Som børnene vågner, samles vi i legestuen hvor der samles til frugt, historie læsning, sang og leg.

Ved 15.00 tiden, er legestuen slut.

Aftenen:

Rutiner ved aften tid, er der madlavning hvor børnene alderssvarende tilbydes at deltage.

Det giver selvværd, og er udviklende på flere måder at lade børn hjælpe til, med guidning og anerkendelse.

Aftensmad kl. 18.00, derefter hygge, bad, natteklar, godnat læsning og puttetid.


Korttidsophold er tids- og målfokuserede indsatser for familier med små børn. Formålet er at sætte forældrene i stand til at varetage omsorgen for barnet, så anbringelse af barnet så vidt muligt forebygges.
Modellen for vores koncept er udarbejdet med inspiration fra ”Sverigesmodellen” og indeholder en afklarende fase, hvor der arbejdes intensivt med afdækning af familiens ressourcer og vanskeligheder.


Herefter vurderes det i samarbejde med kommunen, hvorvidt et egentligt behandlingsforløb skal iværksættes, eller om der skal iværksættes anden støtte.
Der arbejdes i løbet af behandlingsforløbet mod en indsats længere nede på indsatstrappen, ligesom overgangen til den efterfølgende indsats i hjemmet forberedes og planlægges undervejs.


Der er fokus på, at både barn og forældre skal profitere af indsatsen. I modsat fald skal familien overgå til anden støtte. Varigheden af opholdene kan ligge mellem 4-12 uger som udgangspunkt, men aftales nærmere i den konkrete familie.


Korttidsophold iværksættes efter visitation og indskrivningsmøde. Døgnophold kan iværksættes akut, og der aftales efterfølgende formål og varighed af opholdet.
Der arbejdes med forældretræning gennem daglig deltagelse i gruppeforløb, herudover er der individuelt tilrettelagte aktiviteter for familien.


Der er fokus på såvel forældrenes evne til at skabe struktur og forudsigelighed for barnet som på deres evner til at dække barnets følelsesmæssige behov. Der foretages løbende vurdering af barnets trivsel og udvikling.


 Målgruppen for familieindsatser på Bethesda er gravide og familier med børn i alderen 0-10 år, hvor der er behov for støtte til at varetage omsorgen for barnet/børnene en periode, eller hvor der er behov for en nærmere afklaring af forældrenes ressourcer og vanskeligheder i forældreskabet. Gravide kan indskrives før fødslen.


Der vil ofte være tale om forældre, som selv har eller har haft forskellige vanskeligheder, for eksempel:
– Psykiske vanskeligheder
– Misbrugsproblemer, hvor misbrugsbehandlingen er iværksat eller iværksættes i forbindelse med opholdet på Bethesda
– Kognitive vanskeligheder
– Omsorgssvigt i barndommen

Der kan ligeledes være tegn på mistrivsel hos barnet, det kan for eksempel dreje sig om:
– Tegn på tilbagetrækning
– Tegn på understimulering, f.eks. mangelfuld sprogudvikling
– Tegn på stress eller overbelastning
– Særligt sensitive eller sårbare børn
– Præmature børn
– Børn født med abstinenser


Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.